อักขราวิสุทธิ์


ระบบตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการกระทำ
อันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น
พัฒนาโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้ลงนามทำข้อตกลงเพื่อใช้อักขราวิสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว  
วิธีการใช้งานโปรดใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย @nmu.ac.th เท่านั้น 
ระบบอักขราวิสุทธิ์ ไม่รองรับการใช้งานกับอีเมล์อื่นๆ เช่น @gmail.com, @hotmail.com, @yahoo.com
 คู่มือการใช้งาน

 

EndNote


โปรแกรมสำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม ใช้ในการสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม
หรือรายการอ้างอิงจาก ฐานข้อมูลออนไลน์หรือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด
สามารถทำการ Import รายการอ้างอิงได้โดยตรง เพื่อนำมาจัดการในส่วนของรายการบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงในตัวเล่มวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย
***ต้องใช้ mail@nmu.ac.th เท่านั้นในการ Downloadโปรแกรม***
ดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote20 ดาวน์โหลดโปรแกรม EndNoteX9
สำหรับบุคลากรและนักศึกษาสามารถขอ Product key โดยส่งคำขอมาที่ nmu_library@nmu.ac.th
เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ตอบกลับเฉพาะผู้ที่ส่งคำขอด้วยเมล์ @nmu.ac.th เท่านั้น 
คู่มือการใช้งาน